Verbs        Return Handouts

u-verbs (Group I)

definition polite form dictionary form negative  past
to meet ai masu a u a wa nai atta
to drink nomi masu no mu no ma nai no n da
to speak hanashi masu ha nasu hana sa nai ha na shi ta
to ride nori masu no ru no ra nai notta
to buy kai masu ka u ka wa nai katta
to make tsukuri masu tsu ku  ru tsu ku ra nai tsu kutta
to become nari masu na ru na ra nai natta
to return kaeri masu ka e ru ka e ra nai kaetta                      
to go iki masu i ku i ka nai itta
to swim oyogi masu o yo gu o yo ga nai o yo  i da
to cut kiri masu ki ru ki ra nai kitta
to be exist
(for things only)
ari masu a ru nai atta

る- verbs (Group II)

definition polite form dictionary form  negative  past
definiton polite  form plain  plain negative plain past
to eat tabe masu tabe ru tabe nai tabe ta
to get up oki masu oki ru oki nai oki ta
to sleep ne masu ne ru ne nai ne ta
to wear ki masu ki ru ki nai ki ta
 to exist
(for human & animals)
i masu i ru i nai i ta

Irregular verbs

definition polite form dictionary form  negative  past
to do shi masu suru shi nai shi ta
to come ki masu ku ru ko nai ki ta